top of page

TTA Group ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับ พม. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้โครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” โรงเรียนวชิราวุธจังหวัดสงขลา ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2566 - เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด


กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก  (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักช่องทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน “BuddyThai”  


โดยแอปพลิเคชัน “BuddyThai” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ในโรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย


แอปพลิเคชัน “BuddyThai” มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ คือ

  1. ปุ่มขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกดปุ่มนี้เพื่อติดต่อสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต หรือเลือกแชทกับนักจิตวิทยาผ่านเพจเฟซบุ๊คของกรมสุขภาพจิต, ผ่านนักจิตวิทยาและอาสา LoveCare Station ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์และผ่านเพจเฟซบุ๊คของ BuddyThai App 

  2. แบบประเมินตนเองด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมถึงมีชุดความรู้และแบบฝึกหัดทักษะการใช้ชีวิต ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อโดนบูลลี่ พร้อมมีคำแนะนำดีๆ จากนักจิตวิทยาที่เชื่อถือได้

  3. ระบบบันทึกข้อมูลอารมณ์ในแต่ละวัน โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาบันทึกอารมณ์ของตัวเองได้ทุกวัน ข้อมูลอารมณ์จะบันทึกเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน ทำให้คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กและเยาวชนคนไหนอยู่ในสภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย


กิจกรรมนี้จึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการกระทำความรุนแรง และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการอบรมและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้
________________________________________

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โทร : 02-0330104

Facebook page : BuddyThai App

IG : BuddyThaiApp

Tiktok : Buddy.ThaiApp

Comments


bottom of page