top of page

TTA Group ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับ พม. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้โครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 1 มีนาคม 2567 - เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BuddyThai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความตั้งใจของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก  (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักช่องทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน “BuddyThai”  


โดยแอปพลิเคชัน “BuddyThai” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่โดนรังแกหรือโดนบูลลี่ในโรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย


แอปพลิเคชัน “BuddyThai” มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ คือ

  1. ปุ่มขอคำปรึกษากับนักจิตวิทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกดปุ่มนี้เพื่อติดต่อสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต หรือเลือกแชทกับนักจิตวิทยาผ่านเพจเฟซบุ๊คของกรมสุขภาพจิต, ผ่านนักจิตวิทยาและอาสา LoveCare Station ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์และผ่านเพจเฟซบุ๊คของ BuddyThai App 

  2. แบบประเมินตนเองด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมถึงมีชุดความรู้และแบบฝึกหัดทักษะการใช้ชีวิต ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อโดนบูลลี่ พร้อมมีคำแนะนำดีๆ จากนักจิตวิทยาที่เชื่อถือได้

  3. ระบบบันทึกข้อมูลอารมณ์ในแต่ละวัน โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาบันทึกอารมณ์ของตัวเองได้ทุกวัน ข้อมูลอารมณ์จะบันทึกเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน ทำให้คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กและเยาวชนคนไหนอยู่ในสภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย


กิจกรรมนี้จึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการกระทำความรุนแรง และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการอบรมและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้


________________________________________


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โทร : 02-0330104

Facebook page : BuddyThai App IG : BuddyThaiApp Tiktok : Buddy.ThaiApp

Comments


bottom of page